สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมการประชุมหัวหน้าหน่วยงานหักเก็บเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด


วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 โดยได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนกว่า 81 คน ผลปรากฏ ไม่พบสารเสพติด ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดหลัก 5 ร่วม ( ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบรักษาสภาพให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1


วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษา และสนองนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก สพป.มหาสารคาม เขต 1


วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อบริหารอัตรากำลังธุรการโรงเรียนในภาพรวม ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1