รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในงาน “๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖”

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมายให้ นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมเป็นเกียรติในงาน “๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖” เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริ ในการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนและปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ ไปสู่เยาวชนผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ดำเนินการโดยสหกรณ์จังหวัดระยอง และได้รับเกียรติจาก นางสุวรรณี อาจสุโพธิ์ สหกรณ์จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมนี้ นางสาวฮุสนา เงินเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษา