สพป.นราธิวาส เขต 3 ขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล IIT

>>>>>>วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงนของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยีดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3

ภาพเพิ่มเติมคลิก!!!