สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) โดยมีกำหนดการติดตาม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งมีคณะติดตาม ตามประเด็นดังนี้

 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
 2. การดำเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน”
 3. การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
 4. การนำผล O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
 6. การจัดการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ และ/หรือ การมีงานทำ (เฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา)
 7. การแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน
 8. การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
 9. การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม
 10. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 11. การค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชม ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา
 12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน (บริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคล วิชาการ) ดังนั้น จึงดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมรับการติดตามตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่