สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และบุคลากรใน สพป.ตรัง เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และในการประชุมครั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องคนดีในที่ทำงาน สพป.ตรัง เขต 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม พระเทพวิมเมธี สพป.ตรัง เขต 1