สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA

วันที่ 9  มิถุนายน 2566 นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        สุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี    เขต 2 โดยมีนางสาวธันยวีร์ ศรีสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบ PA ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยครูผู้สอนภาษาไทยซึ่งเป็นครูแกนนำในการสอนอ่าน สอนเขียน สู่ห้องเรียนคุณภาพ จำนวน ๓๑ คน และครูผู้สอนในระดับปฐมวัยของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย จำนวน ๓๒ คน คณะทำงานและคณะวิทยากร จำนวน ๑๗ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๐ คน  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2