ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning โรงเรียนสตรีพังงา

+++++วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์  นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการสอนแบบ Active Learning ของโรงเรียนสตรีพังงา เพื่อเพิ่มความรู้ทักษะ และประสบการณ์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสตรีพังงา ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย สอดคล้องกับการเป็นครูในยุคปัจจุบัน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมด้วยการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มีผู้เข้าร่วมเป็นคุณครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีพังงา และเครือข่ายครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา ประกอบด้วย โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต โรงเรียนกะปงพิทยาคม โรงเรียนทับปุดวิทยา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาจำนวนทั้งสิ้น 64 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสุทธิ์ คงกัลป์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร ณ กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดพังงา  เรวดี…ภาพ / ข่าว