ครูโรงเรียน กก.ตชด. 31/32 ดูงาน การใช้สื่อ 60 พรรษา รร.บ้านท่าไม้งาม สพป.พิษณุโลก เขต 1

   

เมื่อนที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  จำนวน 7 โรงเรียน และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32  จำนวน 2 โรงเรียน รวม 85 คน  นำโดย ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ  ร.ต.อ.หญิง เยาวมาลย์ หล้ากาวิญ รองสารวัตร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31  เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม อำเภอบางระกำ มี นายวินิจ สมาธิมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้งาม พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก แก่ผู้มาเยือน พร้อมนำเยี่ยมชมการบริหารงาน  การจัดนิทรรศการสื่อการเรียนการสอน และการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ได้อย่างยอดเยี่ยม

โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้บริหาร ครู บุคลากร จำนวน 9 คน   นักเรียน จำนวน 78 คน มีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีนายวินิจ สมาธิมงคล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน