สพป.ปัตตานี เขต ๑ จัดโครงการครูชวนวิ่ง เพื่อน้องตานี ๑ เพื่อระดมทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากลำบาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ จัดโครงการครูชวนวิ่ง เพื่อน้องตานี ๑  โดยนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการครูชวนวิ่ง เพื่อน้องตานี ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดโครงการวิ่งดังกล่าว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาชนที่ได้เห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม ครูชวนวิ่งเพื่อน้องตานี 1 เพื่อการระดมทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อน และมีฐานะยากลำบาก และได้รับเกียรติจากดารานักแสดงจากช่อง ๗ สี  ได้แก่ คุณอ๊อฟ ชนะพล สัตยา  คุณธันญ์ ธนากร และคุณธิดา สนเจริญ นักวิ่งมาราธอน ร่วมวิ่งในครั้งนี้อีกด้วย

ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ ได้ตระหนักถึงปัญหานักเรียนด้อยโอกาส  ซึ่งพบปัญหาหลายด้านกับนักเรียน เช่น  นักเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลความเจริญ เป็นเด็กยากจนและด้อยโอกาส ทางด้านทุนการศึกษาที่รัฐจัดสรรให้ยังไม่ครอบคลุมกับนักเรียนที่ลำบาก ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญคือ การออกกลางคันเป็นปัญหาสำคัญในการจัดการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ จึงส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแก่นักเรียน ด้วยการระดมทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการครูชวนวิ่งเพื่อน้องตานี ๑ มีการระดมทุนโดยการจัดกิจกรรม “ครูชวนวิ่งเพื่อน้องตานี ๑” รายได้ทั้งหมด นำไปช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อจัดหาทุนการศึกษา มอบให้นักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส

๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน