สพป.ปัตตานี เขต 1 อบรมครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดโครงการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูผู้สอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาตานี 1 โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1  นายภิรมย์ จีนธาดา พบปะให้กำลังใจ ครูผู้เข้าอบรมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการอบรมในครั้งนี้  ซึ่ง “โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” เป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กับประเทศ   โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียนโดยการวางกรอบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตอบโจทย์ใน 6 ระดับ

  1. โจทย์ระดับโลก : ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนสู่ยุคดิจิทัล
  2. โจทย์ระดับประเทศ : ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายประเทศ 4.0 ศาสตร์พระราชา ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 23 ข้อ และพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ข้อ คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี
  3. โจทย์ระดับภาคของประเทศไทย : ค้นหาสิ่งที่ต้องพัฒนา จุดแข็งจุดอ่อน
  4. โจทย์พัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด : การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียนในระยะยาว
  5. โจทย์การพัฒนาตามบริบทอำเภอ/ตำบล/ท้องถิ่น : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ สร้างความสุขสู่ชุมชน
  6. โจทย์การพัฒนาผู้นักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพเป็นรายบุคคล : ส่งเสริมการศึกษาตามความถนัดของนักเรียน ชี้แนะให้คำแนะนำในสิ่งที่เด็กถนัดและทำได้ดี

เพื่อให้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 50 โรง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สามารถตอบโจทย์ทั้ง 6 ระดับ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเห็นว่าการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถปรับกระบวนการสอนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม โดยเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ที่ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเอาไว้

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทั้ง 50 โรง และส่วนหนึ่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การอบรมกำหนดจัดเป็นเวลา 3 วัน โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 280 คน รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 216 คน และรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 194 คน รวมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 690 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 12 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ซึ่งมีการประสานงานการอบรมเพื่อปรับรูปแบบกิจกรรมและเนื้อหาการอบรมจากกำหนดการ 3 วัน ให้รวบรัดเหลือเพียงแค่ 1 วัน ในแต่ละรุ่นของการอบรม