สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงามแสดงออกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย มีการละเล่น และกีฬาพื้นบ้านที่แสดงถึงความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานเป็นแบบอย่างไทยที่ดี ควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เป็นมรดกอันดีงามด้านประเพณีสืบไป เป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย และการแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีการสรงน้ำพระ ที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่อย่างมีความสุข การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณผู้มีพระคุณ การรดน้ำ ขอพรผู้ใหญ่ งานรื่นเริง มีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ประเพณีสงกรานต์จึงเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ ที่ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีที่สำคัญ มีคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติ รวมถึง เป็นวันที่บุคลากรจะได้พบปะ และแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด ได้สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ อันเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ให้อยู่สืบไป โดยได้รับเกียรติจากนายพิลาศ สัมฤทธิ์ นายจารุ เจริญสุวรรณ อดีตประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นางเกสร พาลพ่าย ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนจุฑาทิพย์ ได้มาร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรจากท่าน นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวมุทิตาจิต ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีคณะข้าราชการ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์