สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนายแดง  จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการจัดกิจกรรมพัฒนาสำนักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนางสาวสุภณิตา  ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมพัฒนา สำนักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  ตามนโยบายของ สพฐ. ในการจัดสถานที่ทำงานให้สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน สร้างความประทับใจและต้อนรับผู้มาใช้บริการ และเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ช่วยกันรณรงค์การลดการใช้ถุงพาสติก  ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน