ประกาศ ศธ.เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ ที่ ศธ 04001/2127 เรียนผอ.เขตทุกเขต รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบตามลิงค์นี้ แนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัด ศธ.