สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปี 2562 โดยมีพระคุรประภัสร์สุตคุณ เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมประกอบพิธีฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว รวมทั้ง ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามของไทย ส่งเสริมความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณ ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการเดินทางไปปล่อยปลา ณ แพริมแม่น้ำลพบุรี หน้าวัดเชิงท่า อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อให้ชีวิตแก่สัตว์ทั้งหลายอีกด้วย…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)