ประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16

นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 พร้อมด้วยทีมบริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เข้าร่วมประชุม VDO. Conference รายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16   วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562  โดย ดร.บุญรักษ์ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พบเพื่อนครูกล่าวถึงเรื่อง วันที่ 11 เมษายน 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ.) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพิ่มเติม  ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ณ  โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับรายงานจากโรงเรียนในสังกัด ที่มีที่นั่งเหลือ สำหรับการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  1 และ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  2   ข้อมูล  ณ  วันที่ 11 เมษายน  2562   และกิจกรรมเด่น  ” โรงเรียนดี ภูมิทัศน์สดใส”  จาก โรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว