สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายด้านการศึกษาที่โรงเรียนต้องดำเนินการ และมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับโรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET เฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด(เขตพื้นที่/สพฐ.) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม สูงกว่าร้อยละ 50 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าร้อยละ 50 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2560 มากกว่าร้อยละ 5 และ10 และโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม สูงสุดในระดับเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 38 โรงเรียน พร้อมกันนี้ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถวายภัตตาหารและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิ และเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว