สมป.เชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส

วันที่ 18 เมษายน 2562 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส พร้อมกล่าวขอสู่มาคารวะและขอพร ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง โอกาสนี้ นายประสิทธิ์ แสนไชย อดีตผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตัวแทนผู้อาวุโส กล่าวให้พรแก่ผู้เข้าสระเกล้าดำหัว โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าสระเกล้าดำหัว ในการนี้ นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน