โรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาคกลาง เครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ ๒

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นายไทยศักดิ์ วงษ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นางสำเริง ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ร่วมกับ นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. (ศนฐ.) และคณะกรรมการในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามแนวทาง “การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาคกลาง เครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ ณ โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) โดยมี นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขอนชะโงกฯ และคณะครูให้การต้อนรับ จากนั้นรับชม VTR, เยี่ยมชมบูธครูต้นแบบ, Robotics, Fit to the Height , ผลานเกียรติบัตรรางวัล, เยี่ยมชมห้องเรียน Active Learning ระดับประถมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย, Codinig, Robotics, Fit to the Height การนี้ นายภูวนาถ โชคเพิ่มพูน ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ