“การฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

       นายบุญถิ่น  มหาสาโร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจำปี 2566  ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์)  ต.สะแกซำ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายพิทักษ์ สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขตค 4  กล่าวรายงาน  ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดจากโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 53 โรงเรียน  โรงเรียนละ 5 คน  พร้อมด้วยวิทยากรและเจ้าหน้าที่ รวม 270 คน  หลักสูตรฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ค่ายพักแรม

       โดยสถานศึกษาที่เข้ารับการอบรมจะต้องนำความรู้ที่ได้ ไปดำเนินการ ดังนี้

       1.  จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

       2.  ลูกเสือเนตรนารี ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สอดส่องพฤติกรรมเพื่อนนักเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ประชุมวางแผนรวบรวมข้อมูลส่งต่อให้ครู

       3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อต้านยาเสพติดในโอกาสต่าง ๆ