ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ให้เกียรติพบปะและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ยั่งยืน และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์

5 กรกฎาคม 2566 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ให้เกียรติพบปะและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้เข้ารับการอบรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามโครงการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ยั่งยืน และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยรูปแบบออนไลน์ โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ทุกคนในสังกัด โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ คือ ดร.นิพพิทา กุลชิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุณธรรม สพป.กาฬสินธุ์เขต 1 สนองนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ