สพฐ.จัดประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2562

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาทพร้อมทั้งได้บรรยายพิเศษเรื่อง”ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ”โดยเลขาธิการ
กพฐ.นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ได้กล่าวสรุปใจความว่า”การประชุมครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันโดยต้องน้อมนำยึดถือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจัดการศึกษา”เลขาธิการกพฐ.ได้กล่าวต่ออีกว่า”ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ให้นำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ1.ให้มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง2.ให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีมั่นคงและเข้มแข็ง3.มีงานทำและอาชีพ4.การมีระเบียบวินัยโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ให้โรงเรียนทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในการจัดการเรียนการสอนในการปลูกฝังโดย

นำไปแทรกในบทเรียนและกิจกรรมต่างๆที่สามารถกระทำได้”ต่อจากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บรรยายพิเศษ”เรื่องธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท”สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้น้อมนำเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา การประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2562 ณโรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ดูภาพทั้งหมด

ชมคลิปวิดีโอ