กฟผ. และสพฐ. ขับเคลื่อนห้องเรียนสีเขียวในภาคเหนือ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในปี  2561 ได้จัดกิจกรรม Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โดยจัดอบรมครู จำนวน 5  รุ่น ใน  5  ภูมิภาค และค่ายนักเรียน 11   รุ่น และในปี 2562 ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาโรงเรียนในห้องเรียนสีเขียวเพื่อต่อยอดจากปี 2561  โดยพัฒนาเป็น Green School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและครูโครงการห้องเรียน       สีเขียวยั่งยืน จำนวน  11 รุ่น ในครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3  จัดขึ้นระหว่างวันที่  18 – 20 เมษายน  2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการห้องเรียนสีเขียวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 108 คน จาก 36 โรงเรียน 17 จังหวัดภาคเหนือ

นางวรางคณา ไชยเรือน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต  1 ในนามผู้แทนของ สพฐ.และเจ้าภาพร่วม   กล่าวว่า โครงการห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน เป็นโครงการส่งเสริมองค์ความรู้โดยนำวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของโรงเรียนที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวน 8 เรื่อง รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้จากกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ และการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอผลงานด้วยคลิป ให้นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมการรู้อย่างหลากหลายและยั่งยืน ต่อไปในอนาคต โดยมี นางมัลลิกา  ประเสริฐสม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการไฟฟ้าและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายถนอมพงค์ ชวลิตชีวินกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ/สพป.ลำปาง เขต 1 ภาพ/ข่าว