ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ในระหว่าง ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องนงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศได้รับทราบนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประถมศึกษาจากทุกเขตทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สนองนโยบาย สพฐ.ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ