สพป.สบ.๒ ประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒
ในการออกนิเทศโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละท่าน เพื่อนำผลที่ได้มาหารือสรุปร่วมกันอันจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแสงเทียน
อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

สุกัญญา หมั่นจิตร์