สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา  08.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ”  รุ่นที่ 2/2561  รุ่น  “เป็นเบ้า  เป็นแม่พิมพ์”  โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา,ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 500 คน เข้ารับการอบรมฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรู้ ความเข้าใจ การเป็นจิตอาสา สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ณ ห้องประชุมปรางค์แก้ว  โรงเรียนบ้านปรางค์  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน