สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. >>นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เป็นประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 17 กลุ่ม ของ 4 อำเภอในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมโครงการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนักเรียน โดยมีท่านเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/ว่าที่ร้อยตรี ธนโชติ หร่ายรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)