รายงานผลการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

> บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
>> ชื่อเรื่อง : รายงานผลการบริหารโครงการ “อ่านออกยกชั้น”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
>> ชื่อผู้รายงาน : นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
>> ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2561

>>คลิกอ่านรายละเอียด บทสรุปสำหรับผู้บริหาร