สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา ในกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เพื่อสร้างความตระหนักในความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ จากนั้นได้พบปะพุดคุยแจ้งข้อราชการและการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน/หน่วย ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 3