ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   ได้ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย  ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ ๒๒๐/๒๕๖๒  สั่ง ณ  วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จำนวน  ๑๙ ราย โดยได้กล่าวแสดงความยินดีและให้แนวคิดในการปฏิบัติราชการทั้งในด้านการครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ผู้อาวุโสน้อยก็ให้ความเคารพนับถือผู้อาวุโสมาก  ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยให้ความเคารพผู้ที่มีประสบการณ์มาก เมื่อเราตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ก็จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานมีความสุข บรรยากาศการทำงานก็จะมีแต่ความอบอุ่น พึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ โดยมี นายมหิทธา  พรหมลิ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมในการปฐมนิเทศ  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติได้ชี้แจงขั้นตอนการกรอกรายละเอียดในแฟ้มประวัติแก่ครูที่บรรจุใหม่ด้วย