สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อ.พรหมพิราม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัดอำเภอพรหมพิรามทุกโรงเรียน เพื่อจัดทำแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปนำทิศทางเดียวกัน  ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก