สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิจารณาและกลั่นกรองการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

วันที่  23  เมษายน  2562  เวลา  13.30  น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางจีระนันท์  แก้วยศชัยภัทร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงแรม  พ.ศ. 2547  โดยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่  โรงแรมเติมสุข  และโรงแรมสบายรีสอร์ท