สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมิน ร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสรวมทั้งภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้ได้ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กำหนดไว้ว่า ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยมีบุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น ๗๙ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้  นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์