สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางจรรยารักษ์ นิลเอก ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 190/2551 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 ได้แต่งตั้ง ผอ.สพท.ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโรงแรมที่ขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย โรงแรมนังเฮ้าส์ อำเภอพนม ,โรงแรมมารวยรีสอร์ท ,โรงแรมธรรมชาติ รีสอร์ท และโรงแรมแหลมทรายรีสอร์ท อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย สำลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งจากการร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ถาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2