ศรีสะเกษจัดกิจกรรม “สภากาแฟเช้า” เพื่อพบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอย่างไม่เป็นทางการ

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟเช้า” จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนเมษายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างใกล้ชิด และเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน ซึ่งมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวต้อนรับ และในเดือนพฤษภาคม 2562 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “สภากาแฟเช้า” ครั้งต่อไป////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว