พิธีเปิด “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ในการนี้มีรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ ดังกล่าว ณ อาคารจันผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
2. เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร ครูนักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานใน กิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
3. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป
ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน ในด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ตลอดวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2561 ได้แก่ โรงเรียนวรนคร โรงเรียนบ้านปรางค์ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ โดยมีการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเด็กเรียนร่วม รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 หมวดหมู่ 277 กิจกรรม