สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย กิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD : Education for Sustainable Development) สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาครูปฐมวัยให้มีความเข้าใจในเป้าหมายของโครงการ และจัดประสบการณ์ตามแนวทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนชั้นปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน ๖๐ คน และ คณะวิทยากร จำนวน ๗ คน ระยะเวลาในการอบรม จำนวน ๑ วัน ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑