สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมรับการติดตามการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษา

วันที่  24  เมษายน  2562  เวลา  10.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารและการจัดการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ให้เป็นผู้นำด้านวิชาการ  มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย  แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ณ  ห้องประชุม  3 สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2