สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมจัดทำข้อมูล “การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์”

วันที่ 24  เมษายน 2562  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1   จัดประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูล “การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์”  ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ที่จะเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2562    รุ่นที่ 1   โดยมีผู้จะเกษียณอายุราชการ ในพื้นที่อ.เมืองชัยภูมิและใน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 (รอง.ผอ. 2 ราย ,ผอ.กลุ่ม 2  ราย,ศึกษานิเทศก์ 2 ราย ) รวม 49 ราย  เข้ารับฟังและจัดทำข้อมูลฯ   ณ  ห้องประชุม 1   มีนาง สุรีพร  โพธิ์งาม  ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   ชี้แจง  การจัดทำข้อมูล ฯ   ซึ่งในปี 2562    มีผู้จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 158  ราย   จัดประชุมฯ   3  รุ่นๆ ละ 1  วัน  ระหว่างวันที่  24 –  26 เมษายน 2562   วัตถุประสงค์ สำหรับผู้ขอยื่นรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์   ทำการบันทึกข้อมูลการยื่นขอรับบำนาญบำนาญ  สามารถตรวจสอบข้อมูล  ค้นหาข้อมูล เพื่อแก้ไข เพิ่มข้อมูล   เมื่อผู้ยื่น  ขอรับบำเหน็จบำนาญบันทึกแบบขอรับและยื่นแบบขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองฯ  เรียบร้อยแล้ว ระบบจะดำเนินการส่งข้อมูลไปที่ส่วนราชการผู้ขอ  เพื่อให้ตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนขอรับบำนาญต่อไป