สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรม หลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัย จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจัดทำ จัดหา พัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์เทคนิควิธีการในการพัฒนานักเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดยมี นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติฯ  ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๗๑ คน วิทยาการผู้ให้ความรู้  นางมณีรัตน์  เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะครูในสังกัด อบรมระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒