“สานบุญรวมใจ มีบ้านนักเรียน”  สพป.อุทัยธานี เขต ๑  มอบบ้าน ให้นักเรียนยากจนขาดแคลนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อน

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ ดร.สมาพร ลี้ภัยรัตน์ นางณัชทลิดา ตันมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมกันมอบบ้านให้นักเรียนยากจนขาดแคลน โดยใช้ชื่อว่า “สานบุญรวมใจ มีบ้านนักเรียน” โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสร้างบ้านให้นักเรียน โดยผู้ใจบุญและมีจิตอันเป็นกุศลร่วมกันบริจาคจำนวน ๑๖๔,๓๑๙.๓๓ บาท และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ จำนวน ๒ ราย โดยบ้านหลังนี้อาศัยอยู่ด้วยกัน ๓ พี่น้อง ได้แก่เด็กชายชยางกูล ทองดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เด็กชายนนทกาล เรืองอยู่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ เด็กชายชุติวัติ เรืองวัติ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ณ บ้านเลขที่ ๑๑/๑ หมู่ ๑ บ้านเขาน้อย ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน ให้เด็กนักเรียนในสังกัดมีสภาพความเป็นอยู่ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑