การผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กพิการ

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ ได้จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเด็กพิการ/พิเศษ โดยกิจกรรมได้แบ่งเป็นออกเป็น ๒๒ กลุ่มๆ ละ ๑๒ คน เป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันออกแบบในการจัดทำสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งจะเน้นสื่อที่มีลักษณะสีสันสวยงาม สดใส สะดุดตา ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ มีภาพประกอบจดจำได้ง่าย หลากหลายรูปแบบ เพื่อดึงดูดความสนใจ ส่งเสริมพัฒนาการและกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เรียนรู้อย่างมีความสุข และยังเป็นการสร้างจินตนาการให้กับเด็ก โดยการฝึกให้เด็กลงมือปฏิบัติจริง และครูสามารถนำสื่อไปประยุกต์ในในโรงเรียนของตนเองได้อีกด้วย