ขอนแก่น เขต 5 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการต่อยอดกิจกรรม 12เดือน webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิถีใหม่ วิถีอนาคต

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ. สพป. ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต เพื่อประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ภายใต้โครงการ Metaverse เพื่อให้ครูมีความสุขกับการสอน นักเรียนสนุกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในมิติที่หลากหลาย โดยได้รับเกียรติจาก นางณัฐชยา เม็นไธสง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สพฐ. เป็นวิทยากร พร้อมด้วย นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายคีระคิน คำหนองไผ่ นางเกษมะณี ลาปะ ศึกษานิเทศก์ นายนัฐภูมิ อุดมพร นายเทิดพงษ์ ปุ้งไชย นางสาววิลาสินี อามาตย์ โดยผู้เข้าอบรมต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน webinar ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมจำนวน 41 คน