ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล แบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 เมษายน 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่องเก็บดาวมาฝากเธอ

รุ่นที่ 2 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ระดับมัธยมตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว

รุ่นที่ 3 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ระดับประถมตอนต้น เรื่อง หนูกับ ZOO ใหม่

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวนรุ่นละ 60 คน และวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมในครั้งนี้ เป็นครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยาการแกนนำครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลมาแล้ว จำนวน 9 คน ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าอบรมทั้ง 3 รุ่น