สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมครูตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวม เรื่อง สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ การกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้และเข้าใจสามารถคัดกรองและใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้ ๙ ประเภท ดังนี้ (๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  (๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ (๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  (๗)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  (๘) บุคคลออทิสติก และ (๙) บุคคลพิการซ้อน ซึ่งครูสามารถคัดกรองดูแลช่วยเหลือเด็กแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและสามารถส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยตามขั้นตอนต่อไป วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๑ และนางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑