เวทีวิชาการ นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นางสาวจิตรลดา ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดเวทีวิชาการ นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการแก้ไขปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กิจกรรมการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย 5 เรื่อง ได้แก่ AL 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และปฐมวัย Learning Loss ด้านการคิดคำนวณ OBEC Content Center และบริษัทสร้างการดี โดยเผยแพร่ทาง Facebook Live และ Google Meet
ศริราณี พรหมบังเกิด