ศูนย์อบรมรร.อนุบาลพิษณุโลก สพฐ.129 อบรมครูผู้สอนทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เวลา 08.30 น. วันที่ 24 เมษายน 2562 นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “เก็บดาวมาฝากเธอ” ให้กับครูผู้สอนในสังกัด จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ศูนย์อบรมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพฐ.129 มีนายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด

สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นภาพสะท้อนของกระบวนทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนแบบท่องจำเป็นการพัฒนาด้านปัญญา ทักษะการคิด การแก้ปัญหา โดยเน้นการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้สนับสนุนการจัดเพื่อให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนด้วยวิธีสะเต็มศึกษา สามารถนำความรู้ ทักษะและเทคนิค ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต มีประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ