รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวกษิมา คงตุก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางสาววรรณ์ณี อินทศรีมา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดหลักธรรมาภิบาล เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ และบริหารงบประมาณในโครงการให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 และนายสราวุธ เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.สพก.จชต.) กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ โฮเต็ล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา