สพม.19 พัฒนาครูร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=XNtK2WU7IyU&feature=youtu.be

ระหว่างวันที่  25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  52  โรงเรียน  กว่า 100 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ นำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยสื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ