สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อบรมครูสะเต็มด้วยระบบทางไกล ประจำปี 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562  นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมครูด้วยระบบทางไกล “โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562” ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  ให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนเป้าหมายและครูในกลุ่มโรงเรียนทั่วไปสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน  60 คน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562   ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ (โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ)  เพื่อให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้ และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา  และนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มไปใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน   ซึ่งสืบเนื่องมาจาก สพฐ.  ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  โดยจัดให้มีการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2562  เป็นเวลา 3 ปี  ต่อเนื่องนั้น  และสำหรับปีงบประมาณ 2562  ได้จัดการอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562  โดยมีการอบรมเป็น 3 ระยะ  ได้แก่

                        ระยะที่ 1    ประชุมเชิงชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงด้านสะเต็มศึกษาของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ         ทั้ง 261 โรงเรียน จำนวน 2 รุ่น ( รุ่นที่ 1  วันที่ 25-26 มกราคม 2562 ณ  โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท 5 กทม.และรุ่นที่ 2 วันที่ 27-28 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11  กทม.)

                        ระยะที่ 2    การอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ ทั้ง 261 โรงเรียน โดยส่งสัญญาณไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัด เพื่ออบรมครูพี่เลี้ยง   จำนวน 4  ช่วง  (ช่วงที่ 1 วันที่ 7-10 มีนาคม  2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/              ช่วงที่ 2  วันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ช่วงที่ 3  วันที่ 21-23 มีนาคม 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และช่วงที่ 4  วันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ระดับประถมศึกษาตอนต้น)

                        และระยะที่ 3  การอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วประเทศ โดยส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ ทั้ง 261 โรงเรียน มีกำหนดการออกอากาศ 4  ช่วง  (ช่วงที่ 1  วันที่ 4-6  เมษายน 2562   ระดับประถมศึกษาตอนต้น/ช่วงที่ 2 วันที่ 25-27 เมษายน 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย/ช่วงที่ 3  วันที่ 2-5  พฤษภาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและช่วงที่ 4 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)