สพป.ระยอง เขต ๒ : การอบรมครูด้วยระบบทางไกลฯ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาสะเต็มศึกษา สพฐ.๐๒๑ ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป.ระยอง เขต ๒  นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งเป็นแนวทางฝึกทักษะการเรียนรู้ ในการศึกษายุค ๔.๐ โดยแบ่งเป็น ๓ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ ระดับประถมปลาย ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒, รุ่นที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒, รุ่นที่ ๓ ระดับประถมต้น ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒